Blekinge kan få ett Diabetesråd

Sölvesborgsbron

Thomas Gustafsson berättar om det tidigare Diabetesrådet som startade 2003 i Blekinge men sedermera upphört:

Undertecknad, som då var ordförande i Blekinge Diabetesförening, framförde önskemål om att skapa ett Diabetesråd i Blekinge. Ett förslag till utformning lämnades till diabetesansvarig läkare. Efter lite diskussioner blev det fastslaget att ett Diabetesråd skulle inrättas.

På det första Diabetesrådet förmedlades tips och råd av en känd diabetologi, Christian Berne, som hade erfarenhet från andra landsting.

De närvarande enades om att Diabetesrådet ska vara det goda exemplets makt och ta initiativ till viktiga och meningsfulla förändringar av diabetesvården i Blekinge. Bland annat diskuterades screening-verksamhet, uppföljning av graviditetsdiabetes och hur kommunikationen mellan olika vårdenheter kan förbättras.

En del av besparingen av en lyckad upphandling av teststickor finansierade senare en Diabetessamordnare genom projekt Aurora. En av målsättningarna var att öka anslutningen till NDR. Vissa utbildningsbehov kunde konstateras och det blev en av diabetessamordnarens arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingick också att befrämja samarbetet mellan primärvården och slutenvården. Utbildningssammankomster och personliga besök på alla vårdenheter för diabetespatienter ingick och att skapa ett nätverk mellan alla vårdgivare med diabetespatienter.

En arbetsgrupp med bred förankring tillsattes, att se över behovet av medicinsk fotvård. En rapport blev klar i december 2008.

Diabetesföreningens styrelse har vid ett flertal tillfällen diskuterat att det behövs ett nytt Diabetesråd. Frågor av vårdpersonal har ställts om vad som hände med Diabetesrådet. Många saknar informationen som förmedlades i rådet och via nätverket mellan primärvården och slutenvården.

Text: Thomas Gustafsson, saxat från Diabetesnytt Blekinge nr 4 2017.

Som en röd tråd
Ett uttalande om Diabetesråd och Diabetessamordnare antogs på föreningens årsmöte 2013.
Till årsmöte 2014 bjöds ansvarig läkare för diabetesvården i Blekinge, Dorota de Laval in och hon talade om ”Nyheter inom diabetesvården – visioner i Blekinge”. Bland mycket annan viktig information framhöll Dr De Laval att det vore bra att åter inrätta diabetessamordnare samt ett diabetesråd. Det kan förbättra vården genom att kommunikationen mellan olika enheter blir bättre, och öka utbytet mellan vården och patientföreningen.
Blekinge Diabetesförenings styrelse har därefter initierat flera träffar med ansvariga inom Landstinget Blekinge. Men ingenting syntes hända.

Vid BDFs årsmöte 2017 lyftes frågan om diabetesråd på nytt, och styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som fått till uppgift att intensifiera frågan om diabetesråd/forum. Representanter från föreningen och diabetesvården och/eller landstingets hälso- och sjukvårdsstrateg har träffats för samtal.

Samordning och samråd
EY (Ernst & Young) har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av diabetesvården i Blekinge under 2017. Syftet är att bedöma om man har säkerställt en ändamålsenlig hälso- och sjukvård avseende diabetes.

Granskningen visar att det finns flera utvecklingsområden. Främst är det samordningen och kunskapsstyrningen som uppvisar brister. Det finns idag ingen samverkansstruktur för hela diabetesvården. Vården är uppdelad i vård av diabetes typ 1 vid sjukhusen och typ 2 vid vårdcentralerna. Därutöver finns det ett flertal patienter med diabetes typ 2 som periodvis vårdas vid sjukhusens diabetesmottagningar. Vår bedömning är att denna uppdelning av vården gör att samordningsbehovet är stort. Det faktum att patientgruppen är väldigt stor (mer är 5000 patienter) gör samordningsbehovet än mer centralt för att säkerställa en god och likvärdig vård. Ett ytterligare argument för att samordningen och den gemensamma styrningen behöver utvecklas är att flera intervjupersoner pekar på behovet av en starkare samordning. Att olika behandlingsstrategier finns blir synligt när patienter rör sig mellan vårdcentral och sjukhus. Dessutom är det diabetesråd som tidigare funnits nedlagt.”

Läs mer: http://ltblekinge.se/globalassets/politik/revisorerna/granskning-av-diabetesvarden.pdf

Samsyn råder
Vid ett möte i november träffade föreningens arbetsgrupp dr Göran Åström, klinikchef för Medicin BLS och diabetesläkare Jadwiga Halwa på Blekingesjukhuset i Karlshamn. Dr Halwa framhöll att det finns många goda erfarenheter från tidigare samarbete med lägerverksamhet, fotrapport mm och det gamla diabetesrådet. Det råder samsyn i behovet att ta upp någon form av råd igen, ansåg Åström. Han kommer att ”bolla” frågan med berörda inom diabetesvården, och kallar till ett nytt möte till våren 2018.

Text: Miriam Mattsson, saxat ur Diabetesnytt Blekinge nr 4 2017