Kategoriarkiv: DiabetesNytt

Tidningen DiabetesNytt Blekinge

Referenser till artikel om fett i DiabetesNytt nr 2.

För de som vill gräva djupare i artikeln om fetter i medlemstidningen bifogas de referenser som artikelförfatteren använt i sin research.

Drehmer, M., Pereira, M. A., Schmidt, M. I., Alvim, S., Lotufo, P. A., Luft, V. C., & Duncan, B. B. (2015).
Total and full-fat, but not low-fat, dairy product intakes are inversely associated with metabolic
syndrome in adults. The Journal of nutrition, 146(1), 81–89.
Drouin-Chartier, J.-P., Côté, J. A., Labonté, M.-È., Brassard, D., Tessier-Grenier, M., Desroches, S., …
Lamarche, B. (2016). Comprehensive Review of the Impact of Dairy Foods and Dairy Fat on
Cardiometabolic Risk. Advances in Nutrition, 7(6), 1041–1051.
https://doi.org/10.3945/an.115.011619
Gholami, F., Khoramdad, M., Esmailnasab, N., Moradi, G., Nouri, B., Safiri, S., & Alimohamadi, Y.
(2017). The effect of dairy consumption on the prevention of cardiovascular diseases: A meta-
analysis of prospective studies. Journal of Cardiovascular and Thoracic Research, 9(1), 1–11.
https://doi.org/10.15171/jcvtr.2017.01
Guo, J., Astrup, A., Lovegrove, J. A., Gijsbers, L., Givens, D. I., & Soedamah-Muthu, S. S. (2017). Milk
and dairy consumption and risk of cardiovascular diseases and all-cause mortality: dose–response
meta-analysis of prospective cohort studies. European Journal of Epidemiology, 32(4), 269–287.
https://doi.org/10.1007/s10654-017-0243-1
Kratz, M., Baars, T., & Guyenet, S. (2013). The relationship between high-fat dairy consumption and
obesity, cardiovascular, and metabolic disease. European journal of nutrition, 52(1), 1–24.
Lorenzen, J. K., & Astrup, A. (2011). Dairy calcium intake modifies responsiveness of fat metabolism
and blood lipids to a high-fat diet. British journal of nutrition, 105(12), 1823–1831.
Lorenzen, J. K., Jensen, S. K., & Astrup, A. (2014). Milk minerals modify the effect of fat intake on
serum lipid profile: results from an animal and a human short-term study. British Journal of Nutrition,
111(8), 1412–1420.
Sonestedt, E., Wirfält, E., Wallström, P., Gullberg, B., Orho-Melander, M., & Hedblad, B. (2011). Dairy
products and its association with incidence of cardiovascular disease: the Malmö diet and cancer
cohort. European journal of epidemiology, 26(8), 609–618.
Tognon, G., Rothenberg, E., Petrolo, M., Sundh, V., & Lissner, L. (2017). Dairy product intake and
mortality in a cohort of 70-year-old Swedes: a contribution to the Nordic diet discussion. European
journal of nutrition, 1–8.
Yu, E., & Hu, F. B. (2018). Dairy Products, Dairy Fatty Acids, and the Prevention of Cardiometabolic
Disease: a Review of Recent Evidence. Current Atherosclerosis Reports, 20(5), 24.
https://doi.org/10.1007/s11883-018-0724-z

Föreläsning om Diabetes typ 1 & Fysisk aktivitet 4/9.

Rubin Medical bjuder in Blekinge Diabetesförenings medlemmar och andra intresserade till föreläsning om hur man som typ 1-diabetiker kan hålla jämnt blodsocker under träning. Det är Robin Bryntesson, framgångsrik skidåkare med diabetes typ 1 och Stig Mattsson, dietist och kostrådgivare vid Sveriges Olympiska Kommitté som föreläser. Läs mer.

Plats: Gourmet Grön, Biblioteksgatan 6, Karlshamn.
Datum: Onsdagen den 4:e september
Tid: kl.16.00 med utställning, föreläsning kl.16.30 – 19.00
Föreläsningen är kostnadsfri

Anmäl dig på mail till tina@rubinmedical.se

 

Rapport årsmöte 23 mars


I enlighet med stadgarna höll Blekinge Diabetesförening sitt årsmöte den 23 mars. För att det ska bli så stor rättvisa som möjligt för tillresande varierar möteslokalen och denna gång var det Ronnebys tur. Som tidigare år var det ca 35 medlemmar som hörsammat kallelsen.
Som brukligt hade styrelsen kompletterat de formella förhandlingarna med två föredrag, ett med diabetessköterskorna från Karlshamn och Karlskrona och ett resereportage från Nepal och Sydafrika med Saga Abramsson.
Glädjande var också att föreningens förbundsordförande i DiOS, Thomas Magnusson, tagit sig tid att komma till Ronneby. I anslutning till årsmötesförhandlingarna berättade han om sina erfarenheter i samband med att hans diabetes upptäcktes och om vad DiOS är och vad förbundet gör och har gjort under det gångna året. Han framhöll vikten av aktiva diabetesföreningar och särskilt det arbete som vi kan göra regionalt i dialog med vården i regioner och landsting. Det handlar både om att öka kunskapen men också att förbättra vårdens arbete. Här spelar vi patienter en otroligt viktig roll, betonade han. Thomas passade också på att tacka Blekinge Diabetesförening för det gångna årets arbete och ett särskilt tack riktade han till avgående ordförande Miriam Mattsson.
Utförligare reportage om hela dagens program kommer i DiabetesNytt, Blekinge.

Uppdatering kontaktuppgifter

Blekinge Diabetesförening  har cirka 450 medlemmar. Ett stort antal har varit trogna medlemmar i många år och utvecklingen av internet och kommunikation via e-post har gått fort de senaste åren.
Fördelarna med att kommunicera via e-mejl är både ekonomiska, praktiska och sparar vår miljö.
Vi saknar e-mejladresser till de flesta av våra medlemmar och vill därför med detta formulär underlätta för dig att rapportera den. Har du bytt telefon eller postadress fungerar formuläret även för att rapportera detta.
Vi vill påpeka att det inte är något krav att ha en e-mejladress för att vara medlem i Blekinge Diabetesförening.

Meddela din e-mejladress här

Blekinge kan få ett Diabetesråd

Sölvesborgsbron

Thomas Gustafsson berättar om det tidigare Diabetesrådet som startade 2003 i Blekinge men sedermera upphört:

Undertecknad, som då var ordförande i Blekinge Diabetesförening, framförde önskemål om att skapa ett Diabetesråd i Blekinge. Ett förslag till utformning lämnades till diabetesansvarig läkare. Efter lite diskussioner blev det fastslaget att ett Diabetesråd skulle inrättas.

På det första Diabetesrådet förmedlades tips och råd av en känd diabetologi, Christian Berne, som hade erfarenhet från andra landsting.

De närvarande enades om att Diabetesrådet ska vara det goda exemplets makt och ta initiativ till viktiga och meningsfulla förändringar av diabetesvården i Blekinge. Bland annat diskuterades screening-verksamhet, uppföljning av graviditetsdiabetes och hur kommunikationen mellan olika vårdenheter kan förbättras.

En del av besparingen av en lyckad upphandling av teststickor finansierade senare en Diabetessamordnare genom projekt Aurora. En av målsättningarna var att öka anslutningen till NDR. Vissa utbildningsbehov kunde konstateras och det blev en av diabetessamordnarens arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingick också att befrämja samarbetet mellan primärvården och slutenvården. Utbildningssammankomster och personliga besök på alla vårdenheter för diabetespatienter ingick och att skapa ett nätverk mellan alla vårdgivare med diabetespatienter.

En arbetsgrupp med bred förankring tillsattes, att se över behovet av medicinsk fotvård. En rapport blev klar i december 2008.

Diabetesföreningens styrelse har vid ett flertal tillfällen diskuterat att det behövs ett nytt Diabetesråd. Frågor av vårdpersonal har ställts om vad som hände med Diabetesrådet. Många saknar informationen som förmedlades i rådet och via nätverket mellan primärvården och slutenvården.

Text: Thomas Gustafsson, saxat från Diabetesnytt Blekinge nr 4 2017.

Som en röd tråd
Ett uttalande om Diabetesråd och Diabetessamordnare antogs på föreningens årsmöte 2013.
Till årsmöte 2014 bjöds ansvarig läkare för diabetesvården i Blekinge, Dorota de Laval in och hon talade om ”Nyheter inom diabetesvården – visioner i Blekinge”. Bland mycket annan viktig information framhöll Dr De Laval att det vore bra att åter inrätta diabetessamordnare samt ett diabetesråd. Det kan förbättra vården genom att kommunikationen mellan olika enheter blir bättre, och öka utbytet mellan vården och patientföreningen.
Blekinge Diabetesförenings styrelse har därefter initierat flera träffar med ansvariga inom Landstinget Blekinge. Men ingenting syntes hända.

Vid BDFs årsmöte 2017 lyftes frågan om diabetesråd på nytt, och styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som fått till uppgift att intensifiera frågan om diabetesråd/forum. Representanter från föreningen och diabetesvården och/eller landstingets hälso- och sjukvårdsstrateg har träffats för samtal.

Samordning och samråd
EY (Ernst & Young) har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av diabetesvården i Blekinge under 2017. Syftet är att bedöma om man har säkerställt en ändamålsenlig hälso- och sjukvård avseende diabetes.

Granskningen visar att det finns flera utvecklingsområden. Främst är det samordningen och kunskapsstyrningen som uppvisar brister. Det finns idag ingen samverkansstruktur för hela diabetesvården. Vården är uppdelad i vård av diabetes typ 1 vid sjukhusen och typ 2 vid vårdcentralerna. Därutöver finns det ett flertal patienter med diabetes typ 2 som periodvis vårdas vid sjukhusens diabetesmottagningar. Vår bedömning är att denna uppdelning av vården gör att samordningsbehovet är stort. Det faktum att patientgruppen är väldigt stor (mer är 5000 patienter) gör samordningsbehovet än mer centralt för att säkerställa en god och likvärdig vård. Ett ytterligare argument för att samordningen och den gemensamma styrningen behöver utvecklas är att flera intervjupersoner pekar på behovet av en starkare samordning. Att olika behandlingsstrategier finns blir synligt när patienter rör sig mellan vårdcentral och sjukhus. Dessutom är det diabetesråd som tidigare funnits nedlagt.”

Läs mer: http://ltblekinge.se/globalassets/politik/revisorerna/granskning-av-diabetesvarden.pdf

Samsyn råder
Vid ett möte i november träffade föreningens arbetsgrupp dr Göran Åström, klinikchef för Medicin BLS och diabetesläkare Jadwiga Halwa på Blekingesjukhuset i Karlshamn. Dr Halwa framhöll att det finns många goda erfarenheter från tidigare samarbete med lägerverksamhet, fotrapport mm och det gamla diabetesrådet. Det råder samsyn i behovet att ta upp någon form av råd igen, ansåg Åström. Han kommer att ”bolla” frågan med berörda inom diabetesvården, och kallar till ett nytt möte till våren 2018.

Text: Miriam Mattsson, saxat ur Diabetesnytt Blekinge nr 4 2017

God Jul! önskar BDF

               En sparad krona är värd mer

Räcker jordens resurser till för alla människor som finns idag? Frågan är lätt att svara på, men inte entydigt. Resurserna räcker till fler om vi hushållar med dem! Vi känner oss lyckligare och friskare när vi delar med oss och engagerar oss för varandra.

Inte så konstigt att reklamen i jultider triggar oss, både att hoppas få och att vilja ge. Varje år slår julhandeln nya försäljningsrekord…

Ovan är hämtat från Ordförande har ordet i Diabetesnytt Blekinge nr 4 som skickas till föreningens medlemmar nu i december. Här på hemsidan finns ett smakprov, se länk…..

När vi summerar år 2017 finner vi att det hänt mycket genom Blekinge Diabetesförening.
Flera intressanta föreläsningar, trevliga utflykter i naturen, värdefull gemenskap vid våra samlingar, het debatt i flera medier (se olika inlägg här på hemsidan)  och medverkan i lokalradion på Världsdiabetesdagen. Vi är också med och påverkar arbetet genom Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS.

Ditt engagemang är viktigt för att öka kunskapen om diabetes där just du finns!

Men vi ska också njuta av julens goda och vara tillsammans med nära och kära.

Grönkål har blivit på modet, inte bara till jul utan även under övriga delen på året. Den går att få tag på överallt, den är billig och – framförallt nyttig, i synnerhet för oss med diabetes. Tillsammans med julskinka blir den en riktig kulinarisk höjdare. Här är ett recept:

Repa av de gröna bladen på grönkålen och riv eller hacka i småbitar. Förväll bladen i lite vatten under ca 10 minuter. Blanda grädden med riven parmesanost och krydda blandningen med salt och svartpeppar. Tänk på att parmesanosten kan vara ganska salt i sig. Bryn lite smör i en stekpanna och låt kålen steka i några minuter. Slå över gräddblandningen och låt det hela bli lagom krämigt.

Servera med några skivor julskinka och lite osötad senap. Toppa gärna med lite rostade pinjenötter.

Ingredienser:
2-3 portioner

3-4 blad grönkål
1-1½ dl grädde
½ dl riven parmesanost
smör till stekning
salt och peppar
(rostade pinjenötter)

Spara på dig själv, försök hålla jäktet och stressen borta! Gör kloka val bland mat och dryck och rörelse. Var generös med kramar och glada skratt – också för din egen skull! Det bidrar till ljus i vintermörkret och ett friskare liv för oss alla. Den som kan vara glad åt lite har mycket att vara glad åt.

God Jul och Gott Nytt År!

Miriam Mattsson, ordförande
Göran Carlander, sekreterare