Kategoriarkiv: DiOS

DiOS och SSDF debatterar i Almedalen

DiOS´ förbundsordförande Thomas Magnusson och representanter för Storstockholms Diabetesförening finns i Almedalen och debatterar livligt för att vi med diabetes ska få en god vård och ett bättre liv.

Du hittar inlägg från Almedalen både på DiOS´hemsida, SSDF`s hemsida och på DiOS Facebooksida.

Alla i Blekinge Diabetesförening är också medlemmar i DiOS och många prenumererar på SSDF:s tidning “Leva med diabetes”

Debatt Diabetesskador kan förebyggas

Vården av personer med typ 2-diabetes i Blekinge har omfattande brister som leder till lidande och ökade vårdkostnader helt i onödan, skriver företrädare för Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS. Med tidig upptäckt och en aktiv egenvård kan mycket förbättras.

Vården av personer med typ 2-diabetes är i dag inte i närheten av att nå upp till de målnivåer som Socialstyrelsen slagit fast. Detta är mycket allvarligt, och vi ser heller inte några tecken på rejäla ambitionshöjningar. En halv miljon personer i Sverige har typ 2-diabetes, och ytterligare hundratusentals har sjukdomen utan att veta om det. Ännu fler har ett förstadium, så kallad prediabetes. Alla dessa riskerar att få allvarliga komplikationer på grund av de brister vi kan se i diabetesvården. I Blekinge har 6000 personer diagnosen diabetes (alla typer) och man kan anta att över tusen personer har prediabetes.

Resultat från den pågående patientundersökningen Diabetes-kollen, som vi genomför med patientportalen Netdoktor, visar bland annat att för sju av tio upptäcktes sjukdomen av en slump, exempelvis i samband med en hälsokontroll på vårdcentralen eller företagshälsan. Här finns en stor förbättringspotential. Enkla blodsockertest skulle kunna erbjudas till personer i riskzon. Om fler fick tidigare diagnos skulle mycket lidande kunna undvikas, samtidigt som vårdkostnaderna skulle minska.

Ett annat viktigt resultat berör egenvården, alltså den delen av vården som patienterna själv ansvarar för. Den handlar om exempelvis blodsockermätning, läkemedel, justering av medicindoser, och anpassning av mat och fysisk aktivitet. För att detta ska fungera krävs givetvis utbildning. Här slår riktlinjerna fast att alla med typ 2-diabetes ska erbjudas patientutbildning i grupp. Men endast 18 procent angav i undersökningen att de erbjudits detta. I Blekinge var siffran uppseendeväckande låg, endast 5 procent av de svarande från Blekinge angav att de erbjudits utbildning.

Nu måste sjukvården i Blekinge ta krafttag för att förbättra vården för personer med diabetes typ 2. De resultat vi kan se i undersökningen riskerar alldeles för många att få svåra komplikationer såsom allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, ögonskador, njurskador och amputationer på grund av bristfällig
vård. Helt i onödan.

Ansvariga i landsting och kommuner:
– Verka för att upptäcka dem som lever med prediabetes i tid.
– Ge personer med diabetes större inflytande över sin behandling, erbjud moderna diabetesläkemedel, medicintekniskt stöd, erbjud utbildning i grupp och coachning för livsstilsförändringar. Det kan bespara både personligt lidande och samhällskostnader!

Thomas Magnusson, ordf
Diabetesorganisationen i Sverige
Miriam Mattsson, ordf
Blekinge Diabetesförening

Skickat till Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad i vecka 49.

Sommar, sommar, sommar

Sommarlov…
Smaka på ordet och känn doften av smultron.
Tänk på barnets upplevelser av frihet och spring i benen, det skrapade knät – men vad gör det?
Känn den varma sanden mot din kropp där på stranden.
Hör måsarnas skri, nu hittade dom något att stoppa i munnen.
Själv tänker du kanske på grillfesten i goda vänners lag.

Vi i styrelsen avslutade “vårterminen” med just det;, en grillfest på en innergård i staun – men ännu kvar i diskussioner kring vårt ideella arbete i BDF och DiOS. Det har varit många kreativa möten och samtal med olika grupper som vi ser som våra samarbetspartner.

Nu kan vi alla ta välförtjänt sommarlov från plikterna och ladda batterierna inför hösten. Om du är lyckligt lottad och har nära och kära hos dig, ta vara på stunderna tillsammans och sänk kraven på att allt måste vara perfekt! “Less is more”. Vi som bor i Blekinge är ju lyckligt lottade som har så mycket fina miljöer nära. Vi kan välja att umgås vid en skogspromenad, i någon park, en restaurang eller en stadsfest…

Ha en sällsynt skön och hälsosam sommar!

Blekinge Diabetesförening
Miriam Mattsson, ordförande

Vård av personer med långvarig sjukdom måste förbättras


Bild: Anders Norderman/Håkan Sjunnesson/Maria G Nilsson/Lena Dahlström

Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet Hjärt-lung, Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet, Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet, Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och allergiförbundet, Thomas Magnusson, ordförande, Diabetesorganisationen i Sverige, och Anders Ekholm, ordförande, Storstockholms diabetesförening ligger bakom rapporten Vägen till världsklass – så får vi en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar. Den lämnas idag över till regeringens utredare Anna Nergårdh, som leder arbetet med att ställa om och modernisera vården.

Länk till debattartikel i Dagen Medicin

Länk till hela rapporten

Fötterna är huvudsaken

Frågan om prevention och behandling av fotkomplikationer i samband med diabetes är en av de viktigaste för diabetiker, såväl för de med typ 1 som typ 2. Medicine doktor Ulla Hellstrand Tang tog tillsammans med Monica Ullbrandt, och Birgitta Kihlberg, aktiva i diabetesrörelsen, initiativ till projektet Hoj17 med syfte att lyfta fram fotvården i Sverige, där det finns stora regionala skillnader.

Ulla cyklade sommaren 2017, 250 mil genom Sverige och träffade under sin resa både politiker, aktiva inom diabetesrörelsen och sjukvårdspersonal.

Läs hela hennes reserapport.

Ulla Hellstrand Tang passerar polcirkeln på sin väg genom Sverige

Diabetiker vill inte sitta i baksätet

Många diabetiker är idag väl pålästa om sin sjukdom och vill inte bara vara ett “vårdobjekt”. De vill vara delaktiga i frågan om behandlingen och ta ansvar för sin egen vård.

Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms Diabetesförening och Thomas Magnusson, ordförande i Diabetesorganisationen i Sverige har skrivit ett debattinlägg om detta.

Läs det här.

Varm och alert DiOS-helg 17-18/6

 

DiOS styrelse 2017-19

Det var högsommarvärme när Blekinges delegater steg ner på perrongen vid Stockholms Centralstation för att delta i DiOS kongress 17-18 juni. Från Blekinge Diabetesförening deltog styrelseledamöterna Miriam Mattsson och Göran Carlander samt ombuden Kent Pettersson och Sven-Åke Johansson. I Solna Centrum bredde en stor galleria ut sig, och i dess anslutning låg hotellet Park Inn. Som brukligt är hade DiOS ett förberedande styrelsemöte på lördagen.

På söndagen inleddes kongressen med att DiOS ordförande Thomas Magnusson hälsade alla välkomna. – Det behövs organisationer lokalt och regionalt. Patientorganisationer är ofta starka regionalt. Det finns ett värde i att träffa varandra som diabetiker och kroniker, sa han.

Verksamhetsberättelser för åren 2015 och 2016 godkändes och lades till handlingarna.
Under behandling av verksamhetsberättelserna diskuterades tidskriften Leva med diabetes. Alingsåsgruppen upplever det som svårt att få bidra med artiklar i Leva. Risken finns att medlemmar ute i landet därmed upplever den som alltför Stockholmscentrerad. Det påpekades dock att den är SSDF:s medlemstidning som ett skäl till denna centrering. Det finns emellertid ett önskemål om att medlemsföreningarna ska kunna bidra med artiklar som är av intresse för diabetikerna i allmänhet.

Årsavgiften till DIOS lämnades oförändrad, dvs 100 kr till riksorganisationen och 65 kr för Leva med diabetes. Beslut om oförändrade förhållanden avseende arvoden dvs att inga arvoden utgår till styrelsens medlemmar, men kostnadsersättning för resor till möten o dyl.

Förtroendevalda revisorn Bo Rundelius fördrog revisionsberättelsen och på revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen lade fram förslag till verksamhetsplan för 2017 – 2019 (se tidigare inlägg)
För att stärka DIOS anseende och auktoritet har det framförts en idé om att till riksorganisationen knyta så kallade ambassadörer. Kontakter med vissa personer som ställt sig positiva har tagits.
Kongressen fattade beslut om en revidering av organisationens stadgar.

Till ny styrelse valdes:
Thomas Magnusson, Solna, ssdf, ordförande
Göran Carlander, Karlskrona, bdf, vice ordförande
Gunnar Henriksson, Alingsås df, kassör
Dessa tre utgör ett verkställande utskott.

Övriga ledamöter: Karin Jansson, Tierps df
Bo Holmberg, Spånga, ssdf
Peter Bylund, Stockholm, ssdf
Ann Lindström, Stockholm, ssdf
Stig Nyman, Stockholm, ssdf
Jan-Ola Gustavsson, Västra Götaland, DiOS

Ersättare: Johnny Östh, Alingsås df
Marianne Persson, Stockholm, ssdf
Katarina Bergshem, Linköping, ssdf
Kent Pettersson, Ronneby, bdf

Revisorer förtroendevalda: Bo Rundelius, ord och Lilian Strigård, ers.
Valberedning: Carita Henriksson, Kenneth Matz och Miriam Mattsson

Eva Lagging visade ett bildspel om 70 års historia med SSDF och diabetes

Text & bilder: Blekingebänken

DiOS har en vision…

DiOS, Diabetesorganisationen i Sverige, som Blekinge Diabetesförening är en del av, håller kongress i Solna den 18 juni. Inför kongressen lägger styrelsen fram följande förslag till

Verksamhetsplan för DiOS 2017-2019

Vision
Skapa en bättre, tryggare, friare och friskare vardag för alla med diabetes.

Syfte
Att öka kunskapen om diabetes för att på sätt förändra samhället på områden viktiga för barn och vuxna med diabetes.

Övergripande mål
Förbättra situationen för alla med diabetes.

Uppnå en bra hälsa och minska konsekvenserna av diabetes.

Bidra till att patienterna får full delaktighet och inflytande i sin egen vård och behandling.

Verka för att vården effektiviseras och i högre grad använder sig av ny teknik och digitala lösningar.

Verka för att vi som patientorganisation är fullt delaktiga i alla områden där diabetes är i fokus.

Prioriterade frågor under kongressperioden
Bygga en starkare organisation. Värva nya medlemmar, starta nya lokala föreningar samt bilda nya länsföreningar.

Öka kunskapen om diabetes. Arbeta med kurser, utbildning, informationsmaterial, stimulera forskning samt sprida Leva med diabetes.

Opinionsbildning för att påverka beslutsfattare både inom politiken och professionen för att öka diabetikernas delaktighet i den egna vården.

Främja innovation och nya behandlingsmetoder samt bidra till att de snabbare och lättare blir tillgängliga för patienterna.

Verka för en öppen debatt om livsstil, kost och behandlingsalternativ.

Bedriva upplysningsarbete om sockrets negativa påverkan på hälsan.

Verka för en stark och enad diabetesrörelse i Sverige.

Samverka med patientorganisationer och andra organisationer med likartade mål.

Vad brinner DU för? Stämmer din vision och dina mål överens med DiOS?
Du kan vara med och påverka!